INVL Logo

INVL Emerging Markets Debt

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 5

Investeerimisstrateegia

Fikseeritud tuluga strateegia, mille eesmärk on saavutada tulu, mis ületab fikseeritud tuluga investeerimistoodete tüüpilist tootlust. See saavutatakse fikseeritud tuluga investeeringute või samaväärsete investeerimisobjektide, üldjuhul investeerimisfondide, valimisega. Enamik varadest on investeeritud arengumaade riikide, omavalitsuste ja ettevõtete (börsid ja turud) võlaväärtpaberitesse, mis on krediidianalüüsi tulemusena nimetatud kõige krediidivõimelisemateks. Tuletisinstrumente saab kasutada valuutakursi muutuste riski maandamiseks. Varad on hetkel investeeritud INVL Global Emerging Markets Bond Subfundi.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

100,00% Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (H00014EU Index)

Suurimad investeeringud

Seisuga 31.03.2024:

  • INVL GLOBAL EMERG MKT BONDS | LTIF00000666 | 94,09 %

Kindlustusvõtja valib omal äranägemisel investeerimisportfelli(d), millega tema kogutav kapital  SB draudimas (edaspidi – Kindlustusandja) investeerimisriskiga elukindlustuslepingus seotakse. Kindlustusvõtja vastutab ise vastuvõetud otsuste eest, seetõttu enne investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sõlmimist või investeerimisplaani investeerimisportfelli(de) valimist on ta kohustatud hoolikalt tutvuma investeerimisriskiga elukindluslepingu tingimustega, investeerimisportfellide põhiteabedokumentidega, investeerimisportfellide tingimustega, lepingule kohaldatavate tasudega (hinnakirjaga) ja kindlustusandja poolt koostatud kindlustustingimuste kohta käiva muu teabega ning lepingule iseloomulike riskidega. Kindlustusvõtja kannab investeerimise, devalveerimise või kogutudkapitali kaotamise riski. Investeerimisportfelli osaku varasem tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus ja ei ole seega usaldusväärne tulevase tootluse näitaja.  Investeerimisportfelli osaku väärtus võib nii tõusta kui ka langeda, kindlustusvõtja võib tagasi saada vähem kogutud kapitali kui investeeris, võib kaotada olulise osa kogutud kapitalist või kogu kogutud kapitali.

Kindlustusandja  ega investeeringute haldur ei vastuta investeerimisportfelli osaku väärtuse muutumise eest. Vaatamata asjaolule, et Kindlustusandja püüab tagada investeerimisportfellide teabe usaldusväärsuse, ei vastuta Kindlustusandja võimalike ebatäpsuste ega kahjude eest, mis võivad tekkida antud informatsioonist juhinduvatel kindlustusvõtjatel. Antud teavet ei saa tõlgendada kui soovitust, pakkumist või üleskutset kindlustuslepingu sõlmimisele või konkreetsete investeerimisportfellide valimisele.