INVL Logo

INVL Corporate Debt

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 3

Investeerimisstrateegia

Strateegia, mis investeerib fikseeritud tuluga instrumentidesse, mille eesmärgiks on teenida keskpika tähtajaga fikseeritud tuluga investeerimistoodetele omast tootlust. See saavutatakse varade jaotamisega hajutatud investeeringutesse, kasutades selleks mitmesuguseid investeerimisobjekte, nagu investeerimisfonde, hoiuseid, rahaturuinstrumente, võlaväärtpabereid ja tuletisinstrumente. Tuletisinstrumente saab kasutada valuutakursi muutuste riski maandamiseks.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 50,00% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
  • 40,00% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)
  • 10,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Suurimad investeeringud

Seisuga 31.12.2023:

•PARETO-NORDIC CORP BD-HEUR | LU1311575093 | 9,65%
•MANDAT NORDIC HIYLD TR-AEUR | LU1112754756 |9,46%
•DNB FUND-HIGH YLD-INS A EUR | LU1303786096 | 9,26%
•CETIN 3 1/8 04/14/27|XS2468979302 | 4,87%
•LHVGRP 8 3/4 10/03/27 | XS2693753704 | 4,71%
•LIEENE 2 05/21/30 | XS2177349912 | 4,70%
•LUMINO 7 3/4 06/08/27 | XS2633112565 | 4,67%
•PKNPW 1 1/8 05/27/28 | XS2346125573 | 4,48%
•CEZCP 3 06/05/28 | XS0940293763 | 4,47%
•BGOSK 4 09/08/27 | XS2530208490 | 4,35%

Kindlustusvõtja valib omal äranägemisel investeerimisportfelli(d), millega tema kogutav kapital  SB draudimas (edaspidi – Kindlustusandja) investeerimisriskiga elukindlustuslepingus seotakse. Kindlustusvõtja vastutab ise vastuvõetud otsuste eest, seetõttu enne investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sõlmimist või investeerimisplaani investeerimisportfelli(de) valimist on ta kohustatud hoolikalt tutvuma investeerimisriskiga elukindluslepingu tingimustega, investeerimisportfellide põhiteabedokumentidega, investeerimisportfellide tingimustega, lepingule kohaldatavate tasudega (hinnakirjaga) ja kindlustusandja poolt koostatud kindlustustingimuste kohta käiva muu teabega ning lepingule iseloomulike riskidega. Kindlustusvõtja kannab investeerimise, devalveerimise või kogutudkapitali kaotamise riski. Investeerimisportfelli osaku varasem tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus ja ei ole seega usaldusväärne tulevase tootluse näitaja.  Investeerimisportfelli osaku väärtus võib nii tõusta kui ka langeda, kindlustusvõtja võib tagasi saada vähem kogutud kapitali kui investeeris, võib kaotada olulise osa kogutud kapitalist või kogu kogutud kapitali.

Kindlustusandja  ega investeeringute haldur ei vastuta investeerimisportfelli osaku väärtuse muutumise eest. Vaatamata asjaolule, et Kindlustusandja püüab tagada investeerimisportfellide teabe usaldusväärsuse, ei vastuta Kindlustusandja võimalike ebatäpsuste ega kahjude eest, mis võivad tekkida antud informatsioonist juhinduvatel kindlustusvõtjatel. Antud teavet ei saa tõlgendada kui soovitust, pakkumist või üleskutset kindlustuslepingu sõlmimisele või konkreetsete investeerimisportfellide valimisele.