INVL Logo

Tunne oma klienti

Oma klientide tundmine teeb meist usaldusväärse partneri. Meil on seaduslik kohustus tuvastada oma klientide isikusamasus. Saadud teavet käsitleme rangelt konfidentsiaalsena.

Tunne oma klienti küsimustik

Tunne oma klienti küsimustik on üks vahend, mida me kasutame eelmainitud õiguslike nõuete rakendamiseks.

SB draudimas tunne ome klienti küsimustikud palume alati edastada meile digitaalselt allkirjastatuna [email protected]. Palume lisada digikonteinerisse ka isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või elamisluba) koopia. Enne täitmist palume salvestada pdf vorm arvutisse.

Tunne oma klienti kliendiandmete vorm füüsilisele isikule

Tunne oma klienti kliendiandmete vorm juriidilisele isikule

Know your customer questionnaire for natural person

Know your customer questionnaire for legal person

 

 

Kliendi tundmine ja tuvastamine – miks meil seda vaja on?

Finantsasutusena on SB draudimas‘il seadusjärgne kohustus tuvastada ja tunda oma kliente. Lisaks ajakohastele isikuandmetele peame teadma ka klientide finantsolukorda ja nende varade päritolu. Kindlustusseltsidel peab olema ka piisav teave oma klientide tegevuse ja nende rahaliselt ja poliitiliselt mõjukate ametikohtade kohta ning selle kohta, milliseid teenuseid ja mille jaoks nad kasutavad. Lisaks on SB draudimas‘il vaja teada, millises riigis klient oma maksud tasub.

Need kohustused tulenevad õigusnormidest, mille eesmärgiks on muuhulgas tõkestada rahapesu, terrorismi rahastamist ja finantskuritegusid. Klientide isikusamasuse tuvastamise ja nende tundmaõppimisega saame olla oma klientidele usaldusväärne partner.
Küsime klientidelt teavet kliendisuhte algul ja regulaarselt selle jooksul. Kogutud teave hoitakse kindlustussaladuse kohaselt konfidentsiaalsena.

Miks te küsite minult selliseid isikuandmeid nagu sünnikoht ja rahvus?

Kindlustusseltsid on alati kohustatud oma kliente tundma. Me küsime erinevaid küsimusi, et teid paremini teenindada, kuid hoolsusmeetmete rakendamisega täidame ka oma seadusest tulenevaid kohustusi. Näiteks oleme kohustatud küsima kliendi nime, sünnikohta, isikukoodi, aadressi ja muid kontaktandmeid.

Kes on riikliku taustaga isikud?

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid (sh Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide olulisi ametikohti), samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja seaduse tähenduses on eelkõige riigipea või valitsusjuht, minister, ase- või abiminister, riigikogu liige, erakonna juhtorgani liige, riigi kõrgeima kohtu kohtunik, riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige, õiguskantsler, suursaadik, saadik või asjur, kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige. Riikliku taustaga isikuks loetakse ka isik, keda vastavalt Euroopa Komisjoni avaldatud loetelule peab avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioon. Riikliku taustaga isikuks ei loeta kesk- ja alamastme ametnikke. Eesti riikliku taustaga isikute loetelu

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliige on tema abikaasa, abikaasaga võrdväärne partner, tema vanemad või lapsed ja nende abikaasad või partnerid; Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja on füüsiline isik, kellel on temaga lähedased ärisuhted, isik kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut.

Miks ma pean esitama oma ID-kaardi või passi koopia?

Kliendisuhte jooksul kontrollime kliendi isikusamasust erinevates teenindusolukordades järjest enam. Sel viisil saame tagada, et kliendi esitatud andmeid käsitletakse nõuetekohaselt ja turvaliselt, nii et need ei satu kolmandate isikute kätte. Kliendi isikusamasust kontrollitakse ametliku isikut tõendava dokumendi alusel.
Me aktsepteerime järgmisi isikut tõendavaid dokumente:

  • Pass
  • ID-kaart

Te saate oma asjade eest turvaliselt hoolt kanda ka meie E-Life süsteemis aadressil e-life.sbinsurance.ee

Sain kirja kliendiandmete ja maksustamise (FATCA ja CRS) kohta, mida ma pean tegema?

Kui te saite kirja SB draudimas‘ilt oma kliendiandmete ja maksustamisriigi kohta, täitke palun lisatud vorm ja tagastage see meile. Kui me ei saa küsitud teavet või ei saa muu teabe põhjal välja selgitada teie maksukohustusi välismaal, oleme kohustatud sellest teavitama Eesti Maksu- ja Tolliametit.

Miks ma pean teatama oma maksustamisriigi (FATCA ja CRS)?

SB draudimas‘il on kohustus määrata kindlaks kliendi maksuresidentsus. Selle kohustuse aluseks on Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (Välismaiste kontode maksukuulekuse seadus) ja OECD Common Reporting Standard – CRS (Ühine aruandlusstandard). FATCA eesmärk on takistada nende isikute maksudest kõrvalehiilimist, kes on maksukohustuslased USAs. CRS‘i eesmärk on rakendada ülemaailmset automaatset maksualase teabe vahetamist.

FATCA – maksukohustus USAsEesti ja USA on leppinud kokku USA FATCA seadustega seotud teabe vahetamises. Kokkuleppe kohaselt peavad finantsasutused nagu pangad, investeerimisfondid, investeerimisteenuseid pakkuvad ettevõtted ja elukindlustusseltsid tuvastama oma USA kliendid ja teavitama nende investeeringutest USA Riigitulude Ametit (Internal Revenue Service – IRS). Aruandlus toimub Eesti Maksu- ja Tolliameti kaudu. USA isikud tähendavad muuhulgas isikuid, kes elavad USAs, on USA kodanikud (ka topeltkodakondsusega), alalise elamisloaga isikud ja USAs registreeritud ettevõtted. Lisaks võib USA isikuks olla ka ettevõte, mille omanik on USA isik.

Ühine aruandlusstandard (Common Reporting Standard – CRS) ja DAC II

Ühine aruandlusstandard (CRS) on OECD väljatöötatud teabevahetamise süsteem, mis tuleneb vajadusest luua FATCA alusel rahvusvaheline aruandlusstandard ja sellega seotud juhendid. DAC II on Euroopa Liidu direktiiv, mille kaudu rakendatakse ELi liikmesriikide vahel CRSi kohane teabevahetus.

Kust ma saan lisateavet?

Kui teil on FATCA kohta küsimusi, lugege küsimusi ja vastuseid või võtke ühendust SB draudimas‘i klienditeenindusega. SB draudimas ei saa anda FATCA ja CRSiga seotud maksunõu. Kui teil on küsimusi maksustamise kohta, võtke ühendust maksunõustajaga või otsige teavet Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee või IRSi kodulehelt www.irs.gov.

KÜSIMUSED JA VASTUSED

Mis on FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, Välismaiste kontode maksukuulekuse seadus) on osa USA õigusnormidest. Selle eesmärk on takistada USA isikute maksudest kõrvalehoidmist rahvusvaheliste investeeringute ja hoiuste kaudu. FATCA kehtib kõigile finantsasutustele maailmas. Eesti sõlmis USAga kokkuleppe maksualase teabe vahetamise kohta (FATCA kokkulepe).

Keda loetakse USA isikuks?

USA isikute hulka kuuluvateks loetakse: USA kodanikud (ka topeltkodakondsusega), alalise elamisloaga või alaliselt USAs elavad isikud, USAs registreeritud ettevõtted ja teatud ettevõtted, mille omanik on USA isik.

Milline on FATCA mõju?

FATCA kohaselt peavad finantsasutused nagu pangad, investeerimisfondid, investeerimisteenuseid pakkuvad ettevõtted ja elukindlustusseltsid tuvastama oma USA kliendid ja teavitama nende investeeringutest USA Riigitulude Ametit (Internal Revenue Service – IRS). Aruandlus toimub Eesti Maksu- ja Tolliameti kaudu. FATCA kokkuleppe tõttu peab SB draudimas kindlaks määrama oma praeguste ja uute klientide võimalikud maksukohustused USAs. Vajadusel võtab SB draudimas oma klientidega lisateabe saamiseks ühendust. Selleks, et FATCA nõudeid täita, küsib SB draudimas oma klientidelt muuhulgas nende sünnikohta ja välismaa maksumaksja identifitseerimisnumbrit.

Kas SB draudimas on ainus finantssektori asutus, kes seda teeb?

Ei. Kõik finantsasutused peavad FATCA nõudeid järgima. Samas võivad teised finantsasutused sellele läheneda teisiti kui SB draudimas, näiteks olemasolevate klientide maksukohustuste kindlaksmääramisel.

Üks teine finantsasutus võttis minuga ühendust. Miks ta küsib teistsuguseid dokumente kui SB draudimas?

Oma klientide FATCA staatuse kindlaksmääramiseks võivad finantsasutused kasutada klientidelt teabe kogumiseks erinevad lähenemisviise ja teistsuguseid vorme kui SB draudimas. SB draudimas ei saa anda FATCAga seotud maksunõu. Kui teil on küsimusi maksustamise kohta, võtke ühendust maksunõustajaga või otsige teavet Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee (kasutage otsingusõna FATCA) või IRSi kodulehelt www.irs.gov.

Mida peab SB draudimas tegema, et täita oma FATCAga seotud kohustused?

SB draudimas‘il on muuhulgas järgmised kohustused: SB draudimas peab üle vaatama oma olemasolevad ja uued kliendid, et tuvastada sellised kliendid, kellel on maksukohustused USAs. SB draudimas peab igal aastal teavitama oma USA klientide säästudest ja investeeringutest Eesti Maksu- ja Tolliametit, kes edastab teabe Riigitulude Ametile (Internal Revenue Service – IRS).
SB draudimas peab Maksuametile andma teavet ka nende lepingute kohta, mille omanikud ei vasta FATCAga seotud küsimustele.

Kas FATCA asendab USA teisi maksuseadusi?

Ei. FATCA kehtib ainult sellise protsessi ja aruandluse kohta, mis on seotud nõudega, et finantsasutused peavad oma kliente tundma. See ei mõjuta maksuseadusi, mida te muidu arvesse peate võtma. SB draudimas soovitab teil kõigis maksudega seotud küsimustes pöörduda maksunõustaja poole.

Millist teavet SB draudimas maksuametitele edastab?

Edastatud teabe hulka kuuluvad nimi, aadress, USA isiku maksukohustuslase identifitseerimisnumber ning lepingute numbrid ja saldod.

Kuidas mõjutab FATCA üksikisikuid?

Õigusnormid näevad ette kriteeriumid, millele finantsasutused peavad tähelepanu pöörama, kui nad tuvastavad oma klientide seast USA isikuid. Juhul, kui klient vastab ükskõik millisele järgmistest kriteeriumitest, võidakse temaga lisateabe saamiseks ühendust võtta: USA kodakondsus (ka topeltkodakondsus), elukoht USAs, sündinud USAs, tööluba (roheline kaart), isik veedab olulise osa ajast igal aastal USAs, USA aadress SB draudimas‘i kliendiregistris, USA telefoninumber kliendiregistris, korduvad maksed (nt pension) USAs asuvale kontole, USA aadressiga inimesele antud volitus või prokuuraõigused, ainukeseks aadressiks kliendiregistris on c/o aadress. Pange tähele, et SB draudimas vaatab USA isikute tuvastamiseks üle kogu oma kliendibaasi. Seetõttu võib SB draudimas võtta ühendust ka inimestega, kes ei ole USA isikud.

Ma ei ole USA isik. Kuidas see mind mõjutab?

Kui te ei ole USA isik, siis see teema teid ei puuduta. Sellegipoolest võib SB draudimas teiega ühendust võtta, et saada kindlust, et te ei ole USA isik.

Kuidas mõjutab FATCA ettevõtteid ja asutusi?

FATCA mõjutab USA ettevõtteid ja teiste riikide ettevõtteid, mille tegelik kasusaaja (kontrolliva osaluse omanik/kasutaja) on USA isik.

Milliseid dokumente ma pean esitama?

Vajadusel võtab SB draudimas oma klientidega lisateabe saamiseks ühendust ja selgitab, millist teavet ta vajab ja millised vormid on vaja täita. Vormid võivad olla SB draudimas‘i oma vormid või IRSi vormid (W-vormid).

Kas SB draudimas annab kõik vajalikud vormid?

Jah. Kui me kliendiga ühendust võtame, siis saadame vajalikud vormid kas manusena või linkidena allalaaditavatele vormidele.

Mida SB draudimas teeb, kui ma ei edasta FATCA nõutavat teavet?

FATCA kohaselt loetakse kliendid, kes ei edasta teavet, mis kinnitaks nende FATCA staatust, aruandluses USA isikuteks. Sellisel juhul edastab SB draudimas teabe kliendi kohta Eesti Maksu- ja Tolliametile.

Miks SB draudimas‘i vormid sisaldavad FATCAga mitteseotud küsimusi, näiteks varade päritolu kohta?

Õigusnormide, näiteks rahapesu tõkestamise seaduse, kohaselt on SB draudimas kohustatud tuvastama ja tundma kõiki oma kliente. Lisaks oleme kohustatud tuvastama kõik sellised kliendid, kes on maksuresidendid mõnes muus riigis kui Eestis. Kohustused tulenevad FATCAst ja sellega seotud projektidest OECD riikides ja ELis, nende eesmärk on takistada ettevõtetest ja eraisikutest maksumaksjatel teistes riikides maksudest kõrvalehoidmist välismaiste finantsasutuste kaudu.

Mis on maksukohustuslase identifitseerimisnumber ja kas ma pean selle esitama?

Igas riigis on oma viis maksumaksjate tuvastamiseks ja maksukohustuslase identifitseerimisnumbri kasutamiseks. Eestis toimib eraisikute puhul maksukohustuslase identifitseerimisnumbrina isikukood. Ettevõtete jaoks on maksukohustuslase identifitseerimisnumbriks ettevõtte registrikood. Enamikul riikidel on eraldi maksukohustuslase identifitseerimisnumber, kuid mõned riigid võivad oma maksumaksjate tuvastamiseks kasutada mitme numbri kombinatsiooni (nt Prantsusmaa). Kui kliendil on kohustus maksta makse teises riigis ja talle on kõnealuses riigis antud maksukohustuslase identifitseerimisnumber, tuleb see edastada SB draudimas‘ile.

Mul on USAs korter, kas ma pean sellisel juhul USAs makse maksma?

Põhimõtteliselt ei tee lihtsalt korteri omamine teid USA maksumaksjaks, välja arvatud juhul, kui te olete ka muidu USA maksuresident.