INVL Logo

Kaebuse esitamine ja vaidluse lahendamine

Kaebuste esitamiseks peate end tuvastama ja esitama avalduse SB Draudimas Eesti filiaalile e-postiga [email protected] või Keemia 4, Tallinn 10616.

Klientidel on võimalus pöörduda kindlustuslepingust tekkiva võimaliku nõude osas kindlustusandja vastu kohtusse või Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsevasse lepitusorganisse (Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn, tel 667 1800, [email protected], www.eksl.ee).

Kindlustusandja tegevuse üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon (Sakala 4, Tallinn).