INVL Logo

Maksualane teabevahetus

Kindlustusandja kogub ja edastab vastavalt maksualase teabevahetuse seadusele maksuhaldurile kindlustuslepinguga seotud isikute kohta vajalikku teavet nende võimaliku välisriigis tekkiva (sh USA, OECD riigid) maksukohustuse suuruse kindlaksmääramiseks (nt. teavet tasutud kindlustusmaksete, väljamaksete või lepingu reservi kohta). Maksuhalduril on õigus rahvusvaheliste lepingute või seadusega sätestatud juhtudel edastada vastav teave välisriigi ametiasutusele (täiendav info Rahandusministeeriumi kodulehel maksualase teabevahetuse alajaotuses).

Vastavalt maksualase teabevahetuse seadusele kogub ja edastab kindlustusandja maksuhaldurile teavet kindlustuslepingute kohta, mille kindlustusvõtjaks või soodustatud isikuks on Ameerika Ühendriikide maksuresidendid ehk nimetatud teabevahetus puudutab kliente, kelle tegevus võib kaasa tuua maksukohustuse Ameerika Ühendriikides.

Teabevahetus sisaldab teavet, mis välislepingu või seaduse kohaselt on vajalik kliendiga seotud maksukohustuse suuruse kindlaks määramiseks välisriigis, nt. vajalikud isikuandmed nagu kliendi välisriigi maksukohuslase number, kindlustuslepingu reservi või väljamaksete suurus. Kindlustusandja poolt kogutud ja saadud teabe edastab Eesti maksuhaldur vastavalt välislepingus või seaduses sätestatud juhtudel välisriigi pädevale ametiasutusele.