INVL Logo

Kestlikkusega (jätkusuutlikkusega) seotud teave

Meie aja suur katsumus on kliimamuutuste mõju keskkonnale. Riigid võitlevad kõikjal üle kogu maailma kliimamuutuste piiramise ning bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja keskkonnaseisundi halvenemise peatamise eest. Jätkusuutlik investeerimine kujutab endast investeerimislähenemist, mille eesmärk on teenida pikaajalist finantstulu, edendades samal ajal jätkusuutlikke valikuid ja tulemusi. Jätkusuutlikud investeeringud viivad jätkusuutliku majandustegevuseni. Nii saame toetada majanduskasvu, vähendades samal ajal negatiivset mõju keskkonnale ning võttes arvesse sotsiaalseid ja juhtimisalaseid aspekte. Jätkusuutlikud investeeringud aitavad seega kaasa kliima- ja keskkonnakaitsele ning sotsiaalsele heaolule.

SB draudimas  on kirjutanud alla jätkusuutliku investeerimise põhimõtete (Principles of Responsible Investments, PRI) algatusele, mille eesmärk on ESG-tegurite kaasamine investeerimisotsuste langetamisel ja kaasamispraktikates.

Meie eesmärk on pidada silmas kestliku investeerimise eesmärke ning panustada sotsiaalsesse heaollu ja säästvasse arengusse, võttes selleks arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid (ESG-tegureid), rakendada aktiivset kaasamist ja negatiivset seiret ning pidada kinni kestliku investeerimise põhimõtetest.

Keskkonnategurid võivad hõlmata kliimamuutuste leevendamist ja nendega kohanemist, bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, reostuse vältimist, ringmajandust jms. Sotsiaaltegurid võivad puudutada ebavõrdsust, sotsiaalse ühtekuuluvuse, sotsiaalse kaasatuse ja töösuhete edendamise küsimusi või investeeringuid inimkapitali või majanduslikult või sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevatesse kogukondadesse jms. Juhtimistegurid võivad hõlmata selliseid teemasid nagu ettevõtte juhtimisstruktuuride mitmekesisus, võitlus korruptsiooni ja altkäemaksu vastu, maksude läbipaistvus, suhted töötajatega, töötajate tasustamise ja maksukohustuste nõuete täitmine jne.

Vastutustundliku investeerimise ja jätkusuutlikkuse riskide integreerimise poliitika

Gyvybes draudimo UAB “SB draudimas” lähenemist jätkusuutlikkuse riskidele ja sellega seotud väärtuse loomise võimalustele investeerimisotsuste tegemisel kirjeldab vastustustundliku investeerimise ja jätkusuutlikkuse riskide integreerimise poliitika. Poliitika eesmärk on sätestada raamistik omavahendite ja hallatavate varade jaoks, et võtta arvesse vastutustundliku investeerimise eesmärke, asjakohaseid seadusi ja juhtimisstandardeid.

Poliitika on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkusega seotud teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris (SFDR).

Vastustustundliku investeerimise ja jätkusuutlikkuse riskide integreerimise poliitika.

Kestlikkusele (jätkusuutlikkusele) avalduvate negatiivsete mõjude hindamine

Negatiivsed mõjud on investeerimisotsuste mõjud, mis toovad kaasa negatiivse mõju jätkusuutlikkusteguritele.

Teatis jätkusuutlikkusele avalduvate negatiivsete mõjude hindamise kohta

Kestlikkus SB draudimas investeerimisportfellides

SB draudimas investeerib erinevatesse varaklassidesse (nt aktsiad, võlakirjad, raha ja raha ekvivalendid, alternatiivsed investeeringud) läbi erinevate investeerimisriskiga elukindlustusportfellide ja klientide hallatud portfellide. Kestlikkusriskiga arvestamine investeerimisotsuste langetamisel oleneb varadest, strateegiast ja individuaalsete investeerimisportfellide või kliendiportfellide tähtajast.

Ehkki SB draudimas on lõiminud ESG-tegurite ja nende riskide hindamise oma investeerimisotsuste tegemise protseduuridesse, ei võeta arvesse investeerimisotsuste põhilisi negatiivseid mõjusid jätkusuutlikkusteguritele, nagu määruses sätestatud. Erandiks on INVL Global Sustainable Equity investeerimisportfell.

INVL Global Sustainable Equity finantstoodete avalikustamise vorm veebilehel: Global Sustainable Equity toote avalikustamine

Investeerimisportfelli jätkusuutlikkusteabega on võimalik tutvuda investeerimisportfelli lehel: INVL Global Sustainable Equity investeerimisportfelli jätkusuutlikkusteave

Jätkusuutlikkuse prioriteetide kategooriate kirjeldus

Kehtivate reeglite kohaselt mõistetakse kliendi jätkusuutlikkuse eelistusena kliendi eelistust ühes kolmest kategooriast või nende kombinatsioonist:

  • Finantsinstrument, mis investeerib keskkonnasäästlikesse majandustegevustesse. Keskkonnasäästlik majandustegevus aitab oluliselt kaasa ühe või mitme keskkonnaeesmärgi saavutamisele;
  • Finantsinstrument, mis investeerib jätkusuutlikku majandustegevusse;
  • Finantsinstrument, mis võtab arvesse negatiivset mõju jätkusuutlikkusteguritele, nagu keskkonna- ja sotsiaalküsimused ja töötajate heaolu, inimõiguste austamine ning võitlus korruptsiooni ja altkäemaksu vastu.

Jätkusuutlikkuse prioriteetide kategooriate kirjeldus