INVL Logo

Kestlikkusega seotud teave

SB draudimas  on kirjutanud alla vastutustundliku investeerimise põhimõtete (Principles of Responsible Investments, PRI) algatusele, mille eesmärk on ESG-tegurite kaasamine investeerimisotsuste langetamisel ja kaasamispraktikates.

Meie eesmärk on pidada silmas kestliku investeerimise eesmärke ning panustada sotsiaalsesse heaollu ja säästvasse arengusse, võttes selleks arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid (ESG-tegureid), rakendada aktiivset kaasamist ja negatiivset seiret ning pidada kinni kestliku investeerimise põhimõtetest.

Antud teave põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrusel (EL) 2019/2088 kestlikkuse avalikustamise kohta finantsteenuste sektoris.

Kestliku investeerimise ja kestlikkusriskidega arvestamise kord

SB draudimas hindab finantsinstrumentide jätkusuutlikkuse riskide juhtimist. Oleme võtnud kasutusele kestliku investeerimise poliitika ja kestlikkuse riskide integreemise.

Vastutustundliku investeerimise ja jätkusuutlikkuse riskidega arvestamise kord

 

Peamiste kestlikkusele avalduvate negatiivsete mõjude hindamine ning muu kestlikkusega seotud teave

Peamised kahjulikud mõjud kestlikkusele – negatiivsed, olulised või potentsiaalselt olulised mõjud kestlikkusteguritele.

Teatis jätkusuutlikkusele avalduvate negatiivsete mõjude hindamise kohta

 

 

Kestlikkus SB draudimas toodetes

Ettevõte investeerib erinevatesse varaklassidesse (nt aktsiad, võlakirjad, raha ja raha ekvivalendid, alternatiivsed investeeringud) läbi erinevate investeerimisriskiga elukindlustusportfellide ja klientide hallatud portfellide. Kestlikkusriskiga arvestamine investeerimisotsuste langetamisel oleneb varadest, strateegiast ja individuaalsete investeerimisportfellide või kliendiportfellide tähtajast.

 

SB draudimas Global Sustainable Equity investeerimisportfelli jätkusuutlikkusteave:

SB draudimas Global Sustainable Equity investeerimisportfelli jätkusuutlikkusteave