INVL Logo

Privaatsuspoliitika

1. Dokumendi eesmärk

Käesolevates privaatsustingimustes teavitame Teid isikuandmete kasutamisest Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalides, sealhulgas sellest, milliseid isikuandmeid me töötleme, kuidas Teie andmeid kasutame ja millised on Teie õigused seoses oma andmete töötlemisega.  Üksikasjalikumat teavet leiate meie registrite kirjeldustest. Nende leidmiseks valige allpool rühm, millesse kuulute.

2. Üldteave privaatsustingimuste kohta

Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide kliendina usaldate meile oma isikuandmed. Käesolevates privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas ja miks me Teie isikuandmeid töötleme ja milliseid andmeid  kogume. Privaatsustingimused kehtivad kõigile Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide tegevustele, mis hõlmavad isikuandmete töötlemist. Nende hulka kuuluvad näiteks meie veebitoodete ja -teenuste kasutamine ja kindlustusnõude esitamine. Privaatsustingimused kehtivad Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalidele. Kontaktandmed leiate privaatsustingimuste lõpus.

Andmekaitse tähendab isikuandmete kaitset ja isikuandmete asjakohase töötlemise tagamist. Isikuandmed on teave, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Privaatsustingimusi kohaldatakse füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisele. Nende isikute hulka kuuluvad näiteks Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide erakliendid või Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide äriklientidega seotud isikud. Privaatsustingimuste 3. punktis kirjeldatakse üksikasjalikumalt andmesubjektide kategooriaid. Lisateavet oma õiguste kohta leiate privaatsustingimuste 7. punktist.

Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalid kohustuvad töötlema Teie isikuandmeid vastavalt asjakohastele õigusaktidele, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) ja muudele kohaldatavatele määrustele.

Teie andmete ja privaatsuse kaitsmine ning Teie andmete turvaline töötlemine on Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Läti ja Eesti filiaalidele väga oluline, seega soovitame Teil privaatsustingimustega tutvuda olenemata sellest, kas olete meie uus või pikaajaline klient. Kui Teil on küsimusi, võtke meiega kindlasti ühendust!

Võite külastada ka meie emaettevõtte Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ kodulehte https://www.sb.lt/lt/apie/svarbus-dokumentai/privatumo-politika, kus saate tutvuda sellega, kuidas Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Leedus isikuandmeid töötleb.

Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ kuulub Šiaulių Bankas Groupi ettevõtete gruppi, kuhu kuuluvad ka AB Šiaulių bankas, UAB „SB Asset Management“, UAB „SB lizingas“ (edaspidi „Grupi ettevõtted“).

3. Kelle andmeid me töötleme ja kust me andmeid kogume?

Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide privaatsustingimusi kohaldatakse järgmiste andmesubjektide kategooriate suhtes:

  • Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Läti ja Eesti filiaalide kliendid (näiteks kindlustatud isikud, kindlustusvõtjad, soodustatud isikud ja äriklientidega seotud isikud);
  • Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Läti ja Eesti filiaalide digiteenuste kasutajad (koduleht, kliendiportaal(id) jms);
  • isikud, kelle isikuandmeid töödeldakse Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide seadusjärgse kohustuse tõttu.

Isikuandmeid kogutakse peamiselt isikutelt endilt enne kliendisuhet või muud lepingulist suhet ja selle ajal. Samuti saame andmeid tööandjatelt, seda juhul, kui tegu on tööandja grupikindlustusega. Võime saada andmeid Eesti kindlustusseltside kõrgendatud riskiga isikute registrist (kehtib ainult Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Eesti filiaali kohta). Samuti saame andmeid teistelt usaldusväärsetelt osapooltelt ja ametiasutuste peetavatest avalikest registritest, näiteks rahvastikuregister, äriregister ja rahvusvaheliste sanktsioonide nimekiri.

4. Kuidas ja miks me isikuandmeid töötleme?

   4.1. Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide kliendid

Töötleme isikuandmeid näiteks kliendisuhete haldamiseks, seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, oma õigustatud huvide kaitsmiseks ja samuti oma teenuste arendamiseks. Töötleme isikuandmeid ainult vajalikus ja seadusega nõutud ulatuses. Meie töödeldavate andmete kategooriad ja töötlemise üksikasjad olenevad sellest, millisesse isikute või klientide rühma Te kuulute. Liigitame kliendid eri rühmadesse, näiteks nende valitud toodete või investeerimiskapitali alusel. Kui pakume oma teenustega seotud investeerimislahendusi, hindame oma seadusjärgsest kohustusest tulenevalt kliendi investeerimis- ja säästmisvajadusi ning valmisolekut ja võimet võtta riske.

Kindlustusnõuete töötlemisel ei kasuta me isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks.  Töötleme isikuandmeid statistilistel eesmärkidel, et täita oma seadusjärgseid kohustusi ning koostada oma teenuste aruandlust. Statistikast või aruannetest ei ole võimalik tuvastada eraisikuid ega ettevõtteid .

4.2. Täpsem teave

Andmekategooriate üksikasjalikumad kirjeldused ning andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused leiate allpool meie registrite kirjeldustest, valides esmalt õige registri ja seejärel rühma, millesse kuulute.

  • Kliendiregister (kindlustatud isikud, kindlustusvõtjad ja soodustatud isikud) ja nende esindajad. Potentsiaalsed ja endised kliendid. Äriklientidega seotud isikud Isikud, kelle isikuandmeid töödeldakse tulenevalt vastutavale andmetöötlejale sätestatud seadusjärgsest kohustusest.)
  • Kindlustusnõuete register Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Läti ja Eesti filiaalide kindlustuslepingute kindlustusvõtjad, kindlustatud ja soodustatud isikud

5. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärkidel või nii kaua, kui seadus seda nõuab. Eraklientide isikuandmete säilitamise tähtaega mõjutavad muuhulgas Eesti võlaõigusest või Läti tsiviilõigusest tulenevad menetluse algatamise tähtajad ning samuti rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise ning raamatupidamiseeskirjadega seotud õigusaktidest tulenevad säilitamisajad. Kui andmetele kehtivad korraga erinevad säilitusajad, rakendatakse maksimaalset pikka säilitusaega. Isikuandmete säilitamisaegu on täpsemalt kirjeldatud meie registrikirjeldustes.

6. Kas isikuandmeid avaldatakse või edastatakse teistele?

Isikuandmeid võib avaldada isikutele väljaspool Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaale seadusega lubatud või nõutud juhtudel. Andmeid võib avaldada näiteks ametiasutustele (näiteks Eesti või Läti maksuametile, Eesti kindlustusseltside kõrgendatud riskiga isikute registritele (kehtib ainult Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” Eesti filiaalile)) ning samuti kindlustustegevust reguleerivatele õigusaktide või andmesubjekti nõusoleku alusel. Isikuandmeid võib seadusega lubatud ulatuses avaldada teistele samasse ettevõttegruppi kuuluvatele ettevõtetele klienditeeninduse ja muude kliendisuhete küsimuste haldamise ning grupi riskijuhtimise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine grupis toimub piiratud isikute ringis ning tundlike andmete avaldamine on keelatud.

Kui otsustame oma ettevõtteid müüa, osta, liita või muul viisil ümber korraldada, võib see hõlmata isikuandmete avaldamist ja/või edastamist võimalikele või tegelikele ostjatele ja nende nõustajatele või isikuandmete saamist müüjatelt ja nende nõustajatelt.

Isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse peamiselt ELis ja EMPs. Kui andmeid edastatakse väljapoole ELi ja EMPd riikidesse, mille kohta Euroopa Komisjon ei ole teinud otsust andmekaitse piisavuse kohta, hoolitseme andmete kaitse eest näiteks Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud lepingu tüüptingimuste abil. Tundlikke andmeid ei edastata väljapoole ELi ja EMPd. Edastatud andmeid töödeldakse ainult Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide nimel.

7. Millised on Teie õigused?

Teil on muuhulgas õigus oma andmetele ligi pääseda, õigus parandada ebatäpseid andmeid ja õigus andmete kustutamisele, nagu allpool üksikasjalikumalt kirjeldatud. Pange tähele ka seda, et Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalidel on seadusjärgne kohustus teatud andmeid säilitada ning Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalidel võib olla kohustus Teie andmeid töödelda või säilitada isegi siis, kui olete töötlemise vastu või palute andmed kustutada.

Allpool kirjeldatud õigusi saate kasutada võttes ühendust meie klienditeenindusega.

Vastame Teie taotlusele ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Erandlikel asjaoludel võime tähtaega seadusest tulenevalt pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluste keerukust ja arvu.

7.1. Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega

Teil on õigus saada kinnitus selle kohta, kas Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalid töötlevad teie isikuandmeid või mitte. Kui teie isikuandmeid töödeldakse, on Teil õigus andmetele juurde pääseda ja saada andmetest tasuta koopia. Kindlustus- ja finantssektorile kohaldatavates õigusaktides sätestatud konfidentsiaalsuskohustused (näiteks rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise tuvastamise ja tõkestamise seadused) võivad piirata teie juurdepääsuõigust teabele.

     7.2. Õigus andmeid parandada

Teil on õigus nõuda, et Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalid parandaksid ebatäpsed isikuandmed ja täiendaksid mittetäielikke andmeid.

    7.3.  Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist ja kui Teie andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul, on Teil õigus oma nõusolek tagasi võtta. Kui taotlete oma andmete kustutamist või võtate oma nõusoleku tagasi, kustutame andmed, välja arvatud juhul, kui töötlemiseks on muud õiguslikud alused või kui meil on seadusjärgne kohustus andmeid säilitada. Igal juhul kustutame Teie andmed pärast säilitusperioodi lõppu.

   7.4.  Õigus piirata oma andmete töötlemist

Teil on õigus nõuda, et  piiraksime Teie isikuandmete töötlemist juhtudel, kui õigusaktis sätestatud tingimused on täidetud. Pange tähele ka seda, et töötlemise piiramise õigus ei kehti isikuandmete töötlemisele, mis toimub Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide seaduslike kohustuste täitmiseks.

   7.5.  Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada meile esitatud isikuandmed struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus ning õigus elektrooniliste andmete edastamisele teisele vastutavale andmetöötlejale, kui selline edastamine on võimalik.

   7.6.  Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine, kui töötlemine põhineb Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide õigustatud huvidel.

   7.7.  Õigus esitada kaebust

Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemine on vastuolus kohaldatavate õigusaktidega, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

8.  Turundus

Kliendisuhete haldamisel Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalides me oma teenuste ja toodete turundamiseks isikuandmeid ei töötle.

9.  Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse külastaja arvutisse või muusse seadmesse, kui ta külastab Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide kodulehti. Küpsiseid kasutatakse näiteks seansi säilitamiseks pärast kasutaja sisselogimist veebiteenusesse ja kasutaja tehtud valikute meelespidamiseks ühelt lehelt teisele liikudes. Samuti võime kasutada küpsiseid näiteks kodulehe külastajate isikupärastamiseks ja meie kodulehtede külastuste statistika koostamiseks. Nii seansiküpsiseid kui ka püsiküpsiseid, mille on seadistanud Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalid ning meie partnerid, kasutatakse Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide digitaalsetes teenustes, sealhulgas kodulehel. Igal Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide kodulehel on toodud ära küpsiste kasutamise põhimõtted.

10.  Kuidas on isikuandmed kaitstud ja millised riskid on sellega seotud?

Kasutame isikuandmete ja muude andmete kaitsmiseks vajalikke ja asjakohaseid tehnoloogilisi ja halduslikke andmekaitsemeetodeid, mis vastavad parimatele tavadele. Need meetodid hõlmavad tulemüüride kasutamist, tugevaid krüpteerimistehnikaid ja turvalisi rajatisi, juurdepääsu kontrolli ja piiratud õiguste andmist, personali koolitamist ning alltöövõtjate hoolikat valimist. Alltöövõtjad on lepinguliselt kohustatud järgima kohaldatavaid õigusakte ning Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide andmekaitsepõhimõtteid ja -suuniseid.

Isikuandmete töötlemine on lubatud ainult töötajatele, kes vajavad andmeid oma tööülesannete täitmiseks. Isikuandmeid sisaldavatel süsteemidel on individuaalsed kasutajakontod ja nende süsteemide kasutamist jälgitakse. Lisaks seadusjärgsele konfidentsiaalsuskohustusele on isikuandmeid töötlevad Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide töötajad seotud konfidentsiaalsuslepinguga. Isikuandmed, mis ei ole enam vajalikud, kustutatakse turvaliselt.

Hoolikatele ja asjakohastele turvameetmetele vaatamata kaasneb andmetöötlusega alati risk. Kui turvameetmetest hoolimata esineb andmeturbe rikkumine, mis võib tõenäoliselt põhjustada suure riski Teie privaatsusele või muudele õigustele, võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust.

Samuti soovitame Teil tutvuda Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Läti ja Eesti filiaalide veebiteenuste ja kodulehe kasutustingimustega ning veenduda, et Teie kasutatavad seadmed ja ühendused on andmeturbe osas ajakohased. Lisateavet ning üldisi andmeturbe näpunäiteid ja juhiseid leiate näiteks Eesti või Läti andmekaitseinspektsiooni veebilehelt. 

11.  Kellega saan ühendust võtta?

Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, saate võtta ühendust meie klienditeenindusega järgmistes riikides ja asukohtades:

 

Eesti:
Keemia 4, Tallinn, 10616, Eesti
+ 372 6 812 300
[email protected] või andmekaitseametnik, [email protected]

 

Läti:
Elizabetes iela 10B-1, Riia, LV-1010, Läti
+ 371 67503333
[email protected] või andmekaitseametnik, [email protected]

 

Leedu:
Laisvės av. 3, LT-04215 , Vilnius, Leedu
1813
[email protected] või andmekaitseametnik [email protected]